Saņemot preci,  lūdzam pārliecināties par to, vai piegādātās preces atbilst pasūtījumam.
Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci pret atbilstošu preci, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece  vai lieta neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.
Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā (14 kalendāro dienu laikā) atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējumu atlīdzību.
Garantijas un atteikuma tiesības izmantojamas, ievērojot LR spēkā esošos likumus, kā arī pārdotās preces veidu un specifiskās īpašības.
Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto preci ir iesniedzams Pārdevējam.
Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, ir jāņem vērā, ka atteikuma tiesības nevar tikt realizētas:
·         pēc likumā paredzētā termiņa notecēšanas;
·         ja preces iepakojums ir atvērts un/vai bojāts;
·         attiecībā uz tūlītējam patēriņam domātām precēm, tai skaitā, zālēm, higiēnas precēm un kosmētikas līdzekļiem.
Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, pircējam ir jānogādā prece Pārdevēja adresē, kopā ar  pirkumu apliecinošu dokumentu, atteikuma veidlapu un garantijas talonu, ja tāds pircējam ir ticis izsniegts.
Samaksāto naudu par atgriezto preci pilnā apmērā Pircējs saņems 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rakstveida atteikuma saņemšanas. Nauda tiek atgriezta tādā pašā veidā kā bija saņemta pirkuma laikā.
Prasījuma pieteikumu patērētājs sagatavo brīvā formā.